IKC De Vaart
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De algemene taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de directie.

De algemene taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de directie. De MR en de directie hebben als gemeenschappelijk belang het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie. De MR bestaat uit een personeelsgelding en een oudergeleding. 

De MR heeft een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden. De 2 belangrijkste algemene bevoegdheden van de MR zijn het informatierecht en het initiatiefrecht. Het informatierecht beschrijft dat het schoolbestuur (i.c. WIJ de venen) en directie  tijdig en voldoende informatie aan MR beschikbaar stellen zodat zij in staat zijn hun standpunt ten aanzien van een voorgesteld beleid te formuleren. De essentie van het initiatiefrecht is dat de MR over alle zaken die betrekking hebben op school voorstellen kan doen en hierover met de directie in overleg kan treden. 

Naast de algemene bevoegdheden heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden: het instemmingsrecht en het adviesrecht. De bijzondere bevoegdheden van de geledingen kunnen verschillen per beleidsonderwerp. In alle beleidszaken aangaande de school heeft de MR minimaal adviesrecht. Indien beleidszaken gevolgen hebben voor het personeel, dan heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht. Mocht het voorgestelde beleid van de directie gevolgen hebben voor de ouders/leerlingen, dan heeft de oudergeleding instemmingsrecht. 

Hier vindt u het MR reglement

De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De notulen zijn na goedkeuring te vinden onderaan deze tekst. U kunt de MR ook altijd benaderen via Schoudercom (kies als geadresseerde "Medezeggenschapsraad").

Notulen MR 6 september 2022
Notulen MR 31 januari 2023
Notulen MR 16 maart 2023
"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"